O edytorstwie

Oferowany program obejmuje zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które są niezbędne do zrozumienia współczesnego procesu wydawniczego. Zajęcia są prowadzone przez osoby ze środowiska wydawców oraz pracowników uniwersyteckich, którzy dysponują wiedzą edytorską zdobytą przez lata praktyki.

Studenci poznają dawny i współczesny rynek książki, przepisy obowiązującego prawa autorskiego, jak i zasady organizacji oraz zarządzania wydawnictwami, budowania planu wydawniczego, inicjowanie planowanie i realizację projektów wydawniczych. W kontekście nowych oczekiwań rynku oraz współczesnego odbiorcy kwestie promocji oraz marketingu wydawniczego.

Spory nacisk położono na praktyczne poznanie (ćwiczenia i laboratoria), podczas których studenci poznają zasady projektowania publikacji różnych typów, przeprowadzenia adjustacji i korekty tekstu, przygotowania maszynopisu autorskiego do składu i łamania. Blok ten uzupełniają ćwiczenia w zakresie poprawności leksykalnej, frazeologicznej, fleksyjnej, słowotwórczej i składniowej oraz analizy wszelkich problemów współczesnej polszczyzny i warsztatu bibliograficznego, niezbędnego w pracy redakcyjnej.  Zainteresowani poznają zasady tradycyjnej typografii oraz wykorzystania programu Adobe In Design do składu i łamania tekstu, nadzorowania kolejnych etapów powstawania publikacji, nawiązania efektywnej współpracy z autorem i z redaktorem technicznym oraz drukarnią z uwzględnieniem estetyki i funkcjonalności książki oraz innych typów publikacji.

Wiedzę na temat nowoczesnego DTP uzupełniana jest poznaniem kwestii grafiki wydawniczej oraz wykorzystaniem programów do grafiki wektorowej i skalarnej. Zagadnienia te dopełnia poznanie nowych sposobów publikowania, przygotowania edycji hybrydowych i elektronicznych, a także budowy stron WWW.

Nasi absolwenci, pracujący w firmach wydawniczych, redakcjach portali internetowych, działach promocji firm i instytucji, w dużej i małej poligrafii posiadają umiejętności samodzielnego i profesjonalnego przygotowania i łamania tekstów, zarówno w wersjach drukowanych, jak i elektronicznych. Potrafią także dobrać oraz przygotować i skorygować materiał ilustracyjny,  prowadzić negocjacje ze zleceniodawcą i drukarnią, zaplanować i zorganizować projekt wydawniczy. Zdobywają tym samym solidne podstawy do dalszego kreatywnego doskonalenia zawodowego.